ენერგეტიკა და გარემოს დაცვა

გარემოს დაცვის დღე ბათუმში. ივნისი 2007

ფოტო: აგნეს მონტანარი/UNDP

 

UNDP ეხმარება საქართველოს მთავრობას შეასრულოს ეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულებები გარემოს დაცვის სფეროში. გარდა ამისა, იგი მხარს უჭერს ადგილობრივი განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენებასა და საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვას.

საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სტანდარტები და ვალდებულებები

UNDP ხელს უწყობს ეროვნული ანგარიშების შემუშავებას გაეროს კლიმატის ცვლილების შესახებ კონვენციისა და ბიომრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის ფარგლებში.

იგი აგრეთვე მხარს უჭერს საქართველოს შეასრულოს თავისი ვალდებულებები ოზონის შრის დაცვის სფეროში. UNDP-ის ხელშეწყობით საქართველომ, რომელიც ჯერ კიდევ 2006 წელს წელიწადში 6 ტონამდე ოზონ-დამშლელ ნივთიერებას მოიხმარდა, 2009 წლისათვის სრულიად ამოიღო ეს ნივთიერებები მოხმარებიდან. 

ადგილობრივი განახლებადი ენერგორესურსები

გერმანიის განვითარების ბანკთან თანამშრმლობით UNDP ხელს უწყობს საქართველოში სუფთა ენერგო ტექნოლოგიების – მცირე ჰიდრო და გეოთერმული რესურსების გამოყენებას.

მაღალმთიან რეგიონებში იგი ახორციელებს სადემონსტრაციო პროექტებს, რომელთა მიზანია აჩვენოს ადგილობრივ მოსახლეობას სუფთა ენერგო ტექნოლოგიების გამოყენების უპირატესობა და ადგილობრივი ინვესტორებიც დააინტერესოს.

საქართველოს ბიომრავალფეროვნება

UNDP ეხმარება საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს უფრო ეფექტურად განახორციელოს ფინანსური მართვა და შემოსავლების გენერირების სხვადასხვა მოდელი გამოიყენოს.   

ტრანს-სასაზღვრო ინიციატივები

UNDP-ის რეგიონული პროგრამა მტკვარი-არაქსის აუზის ბუნებრივი რესურსების დაცვას ემსახურება და ერთდროულად აზერბაიჯანში, საქართველოსა და სომხეთში ხორციელდება.

გარდა ამისა, UNDP იკვლევს, თუ რა სავარაუდო გავლენას მოახდენს კავკასიის რეგიონზე კლიმატის ცვლილება და რამდენად იქნება შესაძლებელი მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების შერბილება.  

  

პროექტები

პროექტის ID სათაური ხანგრძლივობა
00034741 განახლებადი ენერგო რესურსების გამოყენება ადგილობრივი ენერგო მომარაგებისათვის 2004-04-01 - 2012-06-30
00048095 მცირე ჰიდრო ენერგო რესურსების გამოყენება ადგილობრივ დონეზე 2005-11-01 - 2011-07-31
00070382 საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის ხელშეწყობა 2009-05-01 - 2012-12-31
00063506 მტკვარ-არაქსის აუზის ტრანსსასაზღვრო დეგრადაციის შემცირება 2009-07-01 - 2011-12-31
00073300 კავკასიის რეგიონში კლიმატის ცვლილების გავლენის შემსწავლელი რეგიონალური კვლევა (RCCISSCR) 2009-12-04 - 2011-03-31
00073313 ოზონდამშლელი ნივთიერებების ხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმის პროექტის შეფასება 2010-01-01 - 2010-03-31
00073315 ინსტიტუციური გაძლიერება მონრეალის პროტოკოლის შესრულების მიზნით (მე-6 ეტაპი) 2010-01-01 - 2011-12-31
00074318 საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი დონისა და პროგნოზირებადობის უზრუნველყოფა 2010-07-01 - 2016-06-30
00076510 კატასტროფათა რისკის შემცირების სისტემის სრულყოფა (მე-2 ეტაპი) 2011-01-01 - 2012-12-31
00075790 ხელშემწყობი საქმიანობა საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინების მოსამზადებლად გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ 2010-07-31 - 2013-12-31
00076584 საქართველოში მდგრადი ორგანული დამაბინძურებელი (მოდ) პესტიციდების ლიკვიდაცია და გადაყრილი პესტიციდების შენახვა 2011-01-01 - 2013-12-31
00083184 სოფლის მდგრადი განვითარება და გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობა 2012-04-01 - 2015-03-31
გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების პროგრამა 2011-01-01 - 2014-12-31
Erotik film kralcafe.net